به سیباوب خوش آمدید


با توجه به پایان یافتن فعالیت این مجموعه ، از شما تقاضامندیم جهت انجام پروژه
با توجه به نوع پروژه درخواستی ، به فرد مورد نظر در زیر مراجعه نمایید


انجام پروژه های گرافیک : حسین همت یار
HosseinHematyar@gmail.com


انجام پروژه های کدنویسی : مجتبی درویشی
MojtabaDarvishi@gmail.com